آموزش و پرورش کلاردشت

آموزش و پرورش منطقه کلاردشت (مازندران)

چالش های پژوهشی

کلیه جوامع در حال توسعه وپیشرفته در دنیای امروز برکسی پوشیده نیست با نگاهی هر چند اندک به برنامه های تمامی کشور های پیشرفته در دهه های گذشته ٰ به راحتی می توان به اهمیت پژوهش در رشد وتوسعه این گونه کشور ها پی برد . بررسی ها نشان می دهد که آنان با  برنامه ریزی های سی ساله و محورقرار دادن  پژوهش  درتمامی  زمینه های اقتصادی  اجتماعی – علوم پایه وکاربردی ٰبه این مهم دست یافته اند .

برخی موانع پژوهش :

از جمله موانع عمده پژوهش در ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-     موانع مربوط مربوط به مدیریت ٰ سیاستگذاری ونظام تحقیقاتی

2-     موانع مربوط به پژوهشگران

3-     موانع مربوط به فرهنگ پژوهش

4-     موانع مربوط به فضای استاندارد علمی وپژوهشی

5-     موانع مربوط به قوانین ومقررات پژوهشی

6-     موانع مربوط به بودجه وامکانات پژوهشی

7-     موانع مربوط به کاربرد نتایج پژوهشی

همچنین در رابطه با موانع مربوط به فرهنگ پژوهش ٰ می توان به فقدان فرهنگ کار گروهی وضعف سرمایه گذاری برای تولید دانش و بی توجهی به زایش تفکر واندیشه اشاره کرد. به جرات می توان گفت تحقیق درسطوح گوناگون کشور ما جزیی از فرهنگ نیست : نه در حوزه سیاست واقتصاد و فرهنگ جامعه و نه در سطح عامه مردم وخواص و مدیران وسیاستگذاران وتصمیم سازان وتصمیم گیران ومجریان ٰ فرهنگ تحقیق وجود ندارد . این امر خود ناشی از دلایل متعددی است که مهم ترین آنها فقدان احساس نیاز به تحقیق به دلیل وجود وابستگی و انحصارات و همچنین تقدیر گرایی ونبود رقابت از بعد کیفیت وهزینه در همه حوزه ها وسطوح است .

نکته قابل توجه آنکه با وجود تعدد مسائل مبهم وناشناس در کشور ومشکلات متعدد در زمینه های گوناگون ٰسئوال های تحقیقاتی مورد نیاز کشور هنوز به درستی تبین نشده اند وبااین حال متاسفانه پژوهش های انجام گرفته ودر حال انجام ٰ بیشتر با تکیه برفرم صورت می پذیرد تا اینکه برمحتوا وبیشتر هدف است تا ابزار .

بی توجهی و بی اعتمادی مدیران به یافته های پژوهشی ونامشخص بودن وبهره نبردن از نتایج پژوهشی ٰ از مسائل وچالش های عمده در زمینه پژوهش در ایران است . ضعف ارتباطات که وجه مشخصه آن نامطلوب بودن ارتباطات میان بخش تحقیقات با اقتصد ٰ سیاست ٰ فرهنگ وجامعه ٰضعف ارتباط با دنیای پویای علم وفن آوری ٰضعف مفرط پایگاه های اطلاعات ونظام اطلاع رسانی ومانند آن است را می توان از دیگر مشکلات پژوهش در ایران دانست .همین طور ٰ دانشجویان و دانش آموختگان برخی رشته هانیز نمی دانند برای چه سازمانی می توانند پژوهش انجام دهند وتخصص شان به درد کجا می خورد . اینجاست که مدیریت کلان پژوهش باید نقش آفرینی کند وبا اشراف بر رشته های علمی ٰ نهاد های واسطی را بدین منظور ایجاد نماید .

درشرایط فعلی و بااقداماتی که آموزش وپرورش در همین حد درمورد تحقیق وپژوهش دانش آموزی انجام می دهد با محدویت های متعددی مواجه است از قبیل :

1-     عدم توجه به فعالیت های تحقیقی وپژوهشی در نظام ارزشیابی دانش آموزان

2-     عدم تناسب وقت تعیین شده برای هر درس متناسب با فعالیت های تحقیقی

3-     نبود شرایطی تشویقی برای دانش آموزان محقق ونیز معلمانی که به روش تحقیق و پژوهش در تدریس توجه جدی دارند

لذا در شیوه  آموزشی و پرورشی ودرامر یاددهی- یادگیری در نظام تعلیم وتربیت کشور نیازمند تحول بنیادی هستیم تا بتوانیم از حصار تنگ شیوه های آموزشی سنتی خارج شویم وتعلیم وتربیتی داشته باشیم که روح تعمق بخشی وپژوهش محوری را در دانش آموزان بپروراند .

  به علت مقدمات وبرنامه ریزی های علمی که چنین امری می طلبد به پشتوانه های محکم از سوی مسئولان کشور نیازمندیم ودر یک کلام می توان گفت : به یک عزم ملی نیازمندیم تا نظام تعلیم و تربیت بربنیان پژوهش وتحقیق متحول گردد واز این راه روح تحقیق و پژوهش در عموم تحصیل کرده های جامعه پدید آید .ژ

مقدمه ای برتشریح برنامه معلم پژوهنده :

نظام تعلیم وتربیت در کشور ما چندی است که عنایت ویژه ای به نقش واهمیت پژوهش مبذول داشته است . پژوهشگاه به عنوان نهاد اصلی پژوهش در آموزش وپرورش نقش فعال و ویژه ای را در توسعه فعالیت های پژوهشی وگسترش فرهنگ پژوهش میان معلمان به عهده داشته است .

برنامه معلم پژوهنده از جمله دستاوردهای مهم حرکت نوپایی بوده است که همواره از سوی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش ٰ

شورای تحقیقات استانها ٰمدیران ٰمعلمان وشرکت گسترده آنها دردور ه های اقدام پژوهی وبه تبع آن افزایش کیفیت طرح ها وبرنامه

معلم  پژوهنده ودرنهایت اقبال پذیرش این تفکردرمجموعه آموزش وپرورش گواه این مدعاست . بنابراین جا دارددر جهت بنیانهای فکری ٰاجرایی ٰساختاری وجلب نظر معلمان ودست اندرکاران به این برنامه حساسیت بیشتری به خرج داد . اثر بخشی آموزش و ارتقای  کیفیت تعلیم وتربیت به توانمند سازی معلمان ومجهز نودن آنها به بینش علمی وانجام پژوهش بستگی دارد . معلمان باید اندیشه تولید نمایند واز اندیشه  ها در جهت بهبود وضع کلاس درس وسایر بخشها استفاده لازم به عمل آید.

معلمان پژوهنده تلاش می کنند که از طریق پژوهش در کلاس نسبت به شناخت مسائل وبهسازی آموزش ویادگیری کوشا ...... باشند . این امر موجب می شود که آنها در عرصه های گوناگون و مرتبط با آموزش وپرورش ٰ مطالعه وعمل دارد .

در همین راستا شیوه نامه اجرای برنامه معلم پژوهنده با برنامه ریزی ونظارت پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش ومشارکت فعال معاونت ها وسازمانهای حوزه  ستادی ٰ شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش استانها ٰکمیته های پژوهشی ادارت آموزش وپرورش مناطق شهرستانها وگروه های آموزشی سراسر کشور به شرح زیر اعلام می گردد.

 اهداف برنامه معلم پژوهنده:

 ۱-     گسترش فرهنگ پژوهش در میان معلمان وکارکنان وزارت آموزش وپرورش

2-     تقویت خود باوری در بین دست اندرکاران آموزش وپرورش وکمک به رشد استعداد های بالقوه آنان در حل مسائل آموزش وپرورش

3-      فراهم ساختن زمینه های ارتقاء دانش وبازآموزی کارکنان آموزش وپرورش از طریق درگیر کردن آنان با (( پژوهش درعمل))

4-      کاهش مشکلات ناشی از کاربرد یافته های پژوهشی متداول و دانشگاهی توسط معلمان

5-      مستند سازی تجربه های مفید معلمان برای استفاده کلیه دست اندرکاران آموزش وپرورش

هداف تشکیل واحد تحقیق و پژوهش:

 ۱-     گسترش وتوسعه ی فرهنگ تحقیق وپژوهش در بین معلمان ودانش آموزان

2-     ارتقاء وتوسعه ی بنیه علمی وپژوهشی وایجاد زمینه برای بروز آن ها

3-     تامین جایگاهی مناسب جهت پاسخگویی به خواسته های معلمان و دانش آموزان در زمینه تحقیق

4-     استفاده از توان وظرفیت پژوهشی نیروی انسانی موجود در ناحیه

5-     گسترش فرهنگ استفاده از رویکردهای پژوهشی در جهت تصمیم گیری ها وفرآیند یاد دهی – یادگیری

6-     انجام دادن طرح های مطالعاتی وتحقیقاتی به منظور ارائه نظر های کارشناسی و مشاوره ای

7-     ارتقای کیفیت آموزش وپرورش ناحیه از طریق انجام پژوهش های کاربردی واقدام پژوهی

8-     ایجاد بستر مناسب برای اشاعه وکاربست یافته های پژوهشی

9-     ایجاد تعامل بین کمیته تحقیق وپژوهش ٰنظام پیشنهادها ٰ گروه های آموزشی وکمیته ارزیابی آثار وتالیفات وپژوهش سرا

10- تشکیل کمیته ی تحقیق و پژوهش در سطح مدارس با وظایف مشخص

11- فعال نمودن برنامه های معلم پژوهنده (اقدام پژوهی )

شرح وظایف کمیته تحقیق وپژوهش:

۱-     تلاش جدی جهت شناساندن اقدام پژوهی (پژوهش در کلاس درس) وفعال نمودن برنامه های معلم پژوهنده

2-   اهتمام در شناسایی محققان ٰپژوهشگران وصاحب نظران در مسائل آموزش وپرورش  به منظور استفاده از تجربیات ونظرات آنها در سطح منطقه

3-     ایجاد بستر مناسب جهت راه اندازی کمیته تحقیق وپژوهش مدارس با وظایف مشخص ٰ نظارت برآنها وتلاش جدی برای فعال نمودن آنها

4-   شناسایی مسائل ومشکلات و مشکلات موجود در سطح ناحیه و انعکاس آنها به مدیریت به منظور انجام پژوهش های لازم در جهت رفع آنها ( نیاز سنجی ٰاولویت بندی واقدام )

5-     تلاش درجهت سوق دادن موضوعات تحقیقات وپایان نامه های دانشگاهی به سمت مسائل ومشکلات آموزش وپرورش در سطح منطقه

6-     حمایت از معلمان ودانش آموزان پژوهشگر ونظارت ونظارت وهدایت طرح های تحقیقاتی آنها (مشاوره پژوهشی )

7-     برنامه ریزی به منظور نشر یافته های پژوهشی

8-     اقدام مقتضی در جهت تاسیس وراه اندازی پژوهش سرای دانش آموزی ومرکز تحقیقات معلمان منطقه

9-     برقراری ارتباط با سازمانها ونهاد ها ی علمی وپژوهشی

10- برنامه ریزی وبررسی راهکارهای عملی برای علاقمند ساختن معلمان ودانش آموزان به تحقیق و پژوهش

11- محل فعالیت کمیته ی تحقیق وپژوهش منطقه در پژوهش سرا می باشد .

 شرح وظایف اعضای کمیته تحقیق پژوهش مدرسه :

 ۱-     مدیریت امور پژوهشی در سطح مدرسه

2-     ارائه گزارش مکتوب ومستند فعالیت های انجام شده به اداره (هر دو ماه یک بار)

3-     همکاری مستمر با کمیته تحقیق و پژوهش منطقه

4-     اختصاص قسمتی از زمان برگزاری شورای معلمان مدرسه به امر ترویج و توسعه ی تحقیق وپژوهش

5-     هدایت وحمایت دانش آموزان ومعلمان فعال در امر تحقیق و پژوهش

6-     برنامه ریزی جهت اجرای مطلوب هفته ی پژوهش در مدرسه

7-     معرفی فردی  علاقمند به تحقیق وپژوهش به عنوان رابط آموزشگاه ٰ پژوهش سرا و کمیته تحقیق وپژوهش منطقه

8-     اختصاص محلی از کتابخانه ی آموزشگاه به تحقیقات و پژوهش های برتر به منظور استفاده بهینه معلمان و دانش آموزان دیگر .

                       

                                                                      به امید آن که:                    

                                                       بدون پژوهش ٰ تصمیم گیری نکنیم .

                                 همه ی مدارس را به پژوهشگاه و مراکز تحقیقاتی تبدیل کنیم .

                                                                                 انشاء الله

                                                               تهیه کننده : نجم اله سنائی

                                    دبیرکمیته تحقیق وپژوهش اداره آموزش وپرورش منطقه کلاردشت

                                                           آذر ماه ۱۳۸۸

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۱/۱۰ساعت   توسط مدیریت وبلاگ   |